THE CONSTITUTION OF INDIA यह पोर्टल सरकारी नौकरी जैसे:- टीचर,बैंक,रेलवे,डाक विभाग ,पुलिस,फॉरेस्ट गॉर्ड ,MPPSC,UPSC आदि सभी प्रकार की नौकरी की जानकारी प्रदान करती है किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जाँच कर ले उसके बाद ही आवेदन करे

THE CONSTITUTION OF INDIAHkkjr dk lafo/kku&¼THE CONSTITUTION OF INDIA½
  lnL;ksa dh fujgZrk,Wa
101 LFkkuksa dk fjDr gksuk  -------------------------------------------------------------------------------------
102 lnL;rk ds fy, fujgZrk,W ---------------------------------------------------------------------------
103 lnL;ksa dh fujgZrkvksa ls lacaf/kr iz’uksa ij fofuPJ;
104 vuqPNsn 99 ds v/khu 'kiFk ysus ;k izfrKku djus ls igys ;k vfgZr u gksrs gq, ;k fujfgZr u gksrs gq, ;k fujfgZr fd, tkus ij cSBus vkSj er nsus ds fy, 'kkfLr laln vkSj mlds lnL;ksa dh 'kkfDr;kWa] fo’ks"kkf/kdkj vkSj mUewfDr;kW -------------------------------------------------------------------------------------105 laln ds lnuksa dh rFkk muds lnL;ksa dh lfefr;ksa dh 'kfDr;kWa] fo’ks"kkf/kdkj vkfn -----------------------------------------------------------------------------------------
106 lnL;ksa ds osru vkSj HkRRks ----------------------------------------------------------------------
                      fo/kk;h izfdz;k
107 fo/ks;dksa ds iqj%LFkkiu vkSj ikfjr fd, tkus ds lac/ka esa miya/k -------
108 dqN n’kkvksa esa nksuksa lnuksa dh la;qDr cSBd -------------------------------------------
109 /ku fo/ks;dksa ds lac/ka es fo’ks"k izfdz;k -------------------------------------------------------
110 ^^ /ku fo/ks;d ** dh ifjHkk"kk ------------------------------------------------------------------
111 fo/ks;dksa  ij vuqefr ------------------------------------------------------------------------------
             
foRrh; fo"k;ksa ds lac/ka esa izfdz;k
112 okf"kZd foRrh; fooj.k ----------------------------------------------------------------------------
113 laln~ ds izkdYyuksa ds lac/ka esa izfdz;k ------------------------------------------------------114 fofu;ksx ds fu;e -------------------------------------------------------------------------------------
115 vuqiwjd] vfrfjDr ;k vf/kd vuqnku --------------------------------------------------------
116 ys[kkuqnku] izR;;kuqnku vkSj vioknkuqnku --------------------------------------------
117 foRr fo/ks;dksa ds ckjs esa fo’ks"k miCak/k ------------------------------------------------------
                     Lkk/kkj.kr;k izfdz;k
118 izfdz;k ds fu;eksa ----------------------------------------------------------------------------------------
119 laln~ esa foRrh; dk;Z laca/kh izfdz;k dk fof/k }kjk fofu;eu -------------
120 laln~ esa iz;ksx dh tkus okyh Hkk"kk --------------------------------------------------------
121 laln~ esa ppkZ ij fucZUU/ku ---------------------------------------------------------------------
122 U;k;ky;ksa }kjk laln~ dh dk;Zokfg;ksa dh tkWap u fd;k tkuk --------
            v/;k; % 3 jk"Vªifr dh fo/kk;h 'kfDr;kW
123 laln~ ds foJkafrdky esa v/;kns’k iz[;kfir djus dh jk"Vªifr dh 'kfDr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              v/;k; % 4 la?k dh U;k;ikfydk  
124 mPpre U;k;ky; dh LFkkiuk vkSj xBu ---------------------------------------------
125 U;k;k/kh’kksa ds osru vkfn --------------------------------------------------------------------------
126 dk;Zdkjh eq[; U;k;ewfrZ dh fu;qfDr -------------------------------------------------------
127 rnFkZ U;k;k/kh’kksa dh fu;qfDr ---------------------------------------------------------------------
128 mPpre U;k;ky; dh cSBdksa esa lsokfuo`r U;k;k/kh’kksa dh mifLFkfr --
129 mPpre U;k;ky; dk vfHkys[k U;k;ky; gksuk --------------------------------------
130 mPpre U;k;ky; dk LFkku -----------------------------------------------------------------------
131d- dsUnzh; fof/k;ksa dh lakfo/kkfud oS/krk ls lacf/kr iz’uksa ds ckjs esa mPpre U;k;ky; dh vuU; vf/kdkfjrk ----------------------------------------------------

lafo/kku dh vuqPNsnksa ds  ckjs esa tkuus ds fy, osclkbZV dks fu;fer #i ls ns[krs jgs vkSj Like Share Comments  Forward djsa


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

यह पोर्टल सरकारी नौकरी जैसे:- टीचर,बैंक,रेलवे,डाक विभाग ,पुलिस,फॉरेस्ट गॉर्ड ,MPPSC,UPSC आदि सभी प्रकार की नौकरी की जानकारी प्रदान करती है किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जाँच कर ले उसके बाद ही आवेदन करे वेबसाइट को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद