THE CONSTITUTION OF INDIA यह पोर्टल सरकारी नौकरी जैसे:- टीचर,बैंक,रेलवे,डाक विभाग ,पुलिस,फॉरेस्ट गॉर्ड ,MPPSC,UPSC आदि सभी प्रकार की नौकरी की जानकारी प्रदान करती है किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जाँच कर ले उसके बाद ही आवेदन करे

THE CONSTITUTION OF INDIA

366& ifjHkk"kk,W
367&fuoZpu
368&lafo/kku dk la’kks/ku djus dh laln~ dh 'kfDr vkSj mlds fy,izfdz;k
              Hkkx 21 vLFkk;h ladzze.kdkyhu vkSj fo’ks"k mica/k
369& jkT; lwph ds dqN fo"k;ks ds laca/k es fof/k cukus dh laln~ dh bl izdkj vLFkk;kas 'kfDr ekuks os leorhZ lqph ds fo"k; gks
370&tEew d’ehj jkT; ds laca/k es vLFkk;h mica/k
371&d- ukxkySaM jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&[k- vle jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&x-ef.kiqj jkaT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&?k-vk/kzizns’k jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&M-vk?kzizzns’k es dssUnªªh; fo’ofo|ky; dh LFkkiuk
371&p-flfDde jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&N- fetksje jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&t- v:.kkpy izns’k jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
371&>-xksok jkT; ds laca/k  es fo’ks"k mica/k
371&¥-dukZVd  jkT; ds laca/k es fo’ks"k mica/k
372&fo|eku fof/k;ks dk izo`Rr cus jguk vkSj mudk vuqdwyu
372&d- fof/k;ks dk vuqdwyu djus dh jk"Vªifr dh 'kfDr
373&fuokjd fujks/k es j[ks x, O;fDr;ks ds laca/k es dqN n’kkvks es vkns’k  djus dh  jk"Vªifr dh ’kfDr
374&QsMjy U;k;ky; ds U;k;k/kh’kks vkSj QsMjy U;k;ky; es ;k lifj"kn~ gt etsLVh ds le{k yafcr dk;Zokgh;ks ds ckjsa es mica/k
375&lafo/kku ds mica/kksa ds v/khu jgrs gq, U;k;ky;ks izf/kdkj;ks vkSj vf/kdkj;ks dk d`r djrs jguk
376&mPp U;k;ky;ks ds U;k;k/kh’kks ds ckjs es mica/k
377&Hkkjr ds fu;a=d & egk ys[kk ijh{kd ds ckjs  es mica/k
378&yksd lsok vk;ksxks ds ckjs es mica/k
378&d- vk/kzizns’k fo/kku lHkk dh vof/k ds  ckjs es fo’ks"k mica/k
379&391-¼ fujflr ½
392& dfBukbZ ;ks dks nwj djus dh jk"Vªh; dh 'kfDr
   Hkkx 22 laf{kIr uke izkjaHk vkSj fujlu
393&laf{kIr uke
394&izakjHk
394&d- fgUnh Hkk"kk es izf/kd`r ikB
395&fujlu
                        vuqlwfp;kW
igyh vuqlwph
nwljh  vuqlwph
rhljh vuqlwph& 'kiFk ;k izfrKku ds iz:i
pkSFkh vuqlwph&vuqlwfpr {ks=ks vkSj vuqlwfpr tutkfr;ks ds iz’kklu vkSj fu;a=d ds ckjs es mica/k
NBh vuqlwfpr vle es?kky; f=iqjk vkSj fetksje jkT;ks ds tutkfr {kas=ks dds iz’kklu ds ckjs es mica/k
lkroh vuqlwph
vkBoh vuqlwph Hkk"kk,W
ukSoh vuqlwph dqN vf/kfu;eks vkSj fofu;eks dk fof/kekU;dj.k
nloh vuqlwph ny ifjorZu ds vk/kkj ij fujgZrk ds ckjs es mica/k
X;kjgoh vuqlwph iapk;rks dh 'kkfLr;ks izkf/kdkj vkSj mRrjnkf;Ro
Ckjgoh vuqlwph uxjikfydkvks vkfn dh 'kfDr;kW izkf/kdkj vkSj mRrjnkf;Ro
ifjf'k"V
ifjf'k"V&1
lafo/kku ¼tEew&d’ehj dks ykxw gksuk½  vkns’k 1954-----------------------

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

यह पोर्टल सरकारी नौकरी जैसे:- टीचर,बैंक,रेलवे,डाक विभाग ,पुलिस,फॉरेस्ट गॉर्ड ,MPPSC,UPSC आदि सभी प्रकार की नौकरी की जानकारी प्रदान करती है किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जाँच कर ले उसके बाद ही आवेदन करे वेबसाइट को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद