samsamayik तिथि वार घटनाक्रम 2021 यह पोर्टल सरकारी नौकरी जैसे:- टीचर,बैंक,रेलवे,डाक विभाग ,पुलिस,फॉरेस्ट गॉर्ड ,MPPSC,UPSC आदि सभी प्रकार की नौकरी की जानकारी प्रदान करती है किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जाँच कर ले उसके बाद ही आवेदन करे

samsamayik तिथि वार घटनाक्रम 2021


Lkelkf;dh frfFkokj /kVukdze

¼1½ tuojh 2016 vrqy lkscrh us Hksy c g b y  ds lh,eMh dk dkZ;Hkkj laHkkyk

¼2½ c Pk Pk b    us Hkkjrh; VsLV dIrku fojkV dksgyh ,oa Hkkjrh; efgyk fdzdsV Vhe dIrku ferkyh jkt dks loZ=) fdzdsVj vkWQ n bZ;j 2015 dk vokMZ ?kks” fd;k 

tuojh 2016 fQYe lsalj cksMZ esa lq/kkj ds fy, ‘’;ke csusxy dh v/;{krk esa lfefr cuh 

¼3½ tuojh 2016 Hkkdik usrk ,-oh- o/kZu dk fu/ku gks x;k

Nf{k.k Hkkjrh; ‘’kkL=h; laxhr xk;d lat; lqczgk.;e dks 1 tuojh 2015 dks o’Zk 2015 ds laxhr dykfuf/k iqjLdkj ls lEekfu fd;kA

La;qDr jkVZZ lqj{kk ifj"knz esa 5 u, nsa’kksa dks vLFkk;h lnL;rk ¼1 tuojh 2015 ls ½ feL=  tkiku lsusxy ;qdzu m:Xos A

4- tuojh 2016 vkj ds ekFkqj us eq[; lwpuk vk;wDr in dh ‘’kiFk yh

dsUnz ljdkj us jkaph esa [ksy fo’ofo|ky; [kksyus dh /kks"k.kk dh

5 tuojh  2016 ch l u y- ¼Hkkjr lapkj fuxe  fyfeVsM ½ Hkkjr ds 40 gtkj LFkyksa ij okbZ QkbZ LikWV yxk,xk izf) fddsVj lfpu rsanqydj e/kqesg tkx:drk vfHk;ku ds czk.kM ,EcdlMj cus 

ikfdLrku dh jkt/kkuh bLykekckn vkSj csyk:l dh jkt/kkuh feaLd flLVj flVh /kksf"kr

mn;  ¼ mTToy fMldkWe vk)klu ;kstuk ½ij izFke lgefr i= ij gLrk{kj gq,  bl lgefr i= ij >kj[k.M gLrk{kj djus okyk ns’k dk izFke jkT; cuk

6-  tuojh 2016 iwoZ Hkkjrh; fodsVdhij lS;n fdjekuh lh-ds- uk;wMw ykbQVkbe ,phoesUV iqjLdkj ls lEekfur

7- tuojh 2016 tEew d’ehj ds eq[;ea=h eqQrh eksgEen lbZn dk fu/ku gks x;k

mrj dksfj;k us gkbMzkstu ce dk ijh{k.k fd;k

 

8  mrj dksfj;k  us  gkbMkstu ce dk ijh+{k.k  fd;k 

8 tuojh 2016  cqysV Vzsu ifj;kstuk  ds rsth  ls fdz;kUo;u  ds fy,  dsUnz  ds uhfr  

 ls vk;ksx  ds mik/;{k vjfona  iuxfM;k  dh  v{;{krk  es  ,d  mPpLrjh;  lfefr dk xBu fd;k

9 mftZr iVsy  iqu  fjtoZ CkSad  ds   fMIVh  xouZj  fu;qDr

10 ukscsy”’kkfra iqjLdkj 2014 fotsrk  dSyk’k lR;kFkhZ dh  iqLrd  vktkn  cpiu cksj 

   Dk yksdkiZ.k fd;k x;k

11 9 tuojh  2016  tEewd’ehj  esa  jkT;iky  ‘’kklu  ykxw fd;k x;k

12 lkfu;k  fetkZ ,oa  ekfVZu  fgafxl  us ,atsfyd  dsVoj  vkafnz;k isjdksfop  dks  gjkdj  fczlcsu  baVjus’kuy  Vsfu’k  VwukZesUV thrk

13 jkQsy uMky  Lisu  us  uksokd  tksdksfod  lfcZ;k  dks  gjkdj  drj vksiu Vsful  

   Vsful VwukZesUV  thrk

14 10 yuojh  2016  usiky  dks la;wDr  jk"Vzz   cky  dks"k  ;wfulsQ  dk lnL;  pquk 

    Pqkquk 

15 LVsu  ckofjadk  fLoVztjyS.M  us  cksukZ  dksfjd  dzks,f’k;k dks  gjkrs gq,  psUUkbZ 

     vksiudk  iq:"k  ,dy  f[krkc  thr  fy;k

16 11 tuojh  xqtjkr  ds  vgenkckn  esa  lkcjerh  unh  ds fdukjs  11 ls 14 

     Tuojh  2016  rd  vUrjkZ"Vzh;  irax  egksRlo  vk;kasftr fd;k x;k  bles  31

     ns’kksa ds yksxks a us Hkkx  fy;k

17 12  tuojh  2016  jsyea=h  lqjs’k  izHkq  us bZ  l{ke  VzSd  eSausteSaV flLVe  vkSj 

    Vh,e,l  ij  eksckby  ,Iyhds’ku  rFkk  mRRkj  jsyos  VSd bUosUVh  eSusteSaV 

     flLVe  ds  dk;kZUo;u  dk mn?kkVu  fd;k

18 vtsZUVhuk  ds  QqVckWy  f[kykMh  fy;ksuy eSlh  us ikWpoh  ckj  cSyu Mh vksj

   loZJs"B  f[kykMh  dk  f[krkc thrk          

   

19 13 tuojh  2016  phu  us  frCcr  Hkk"kk  ds izFke lpZ batu DykmM  frCcr dk

  ijh{k.k fd;k

20 14 tuojh 2016 dsUnzh; eaf=e.My us vUrjkZ"Vh;  mwtkZ ,tsalh  egklkxj mwtkZ

   iz.kkfy;ksa las Hkkjr  ds  tqMus dks eatwjh nh

21 Hkkjr sdk igyk tSfod jkT; flfDde cuk

22 15 tuojh 2016 dsUnz ljdkj  us fdlkuksa ds fy, de izhfe;e ij ,d Qkly chek

   ;kstuk dks eatwjh nh blds rgr vukt ,oa fryguh Qlyksa ds chek laj{k.k  ds fy, 

  vf/kdre nks izfr’kr vkSj m/kkfudh  rFkk dikl  Qlyks  ds  fy, vf/kdre ikWp

  izfr’kr rd izhfe;e j[kh xbZ \

e/;izns’k us flaxkiqj ds lkFk pkj lgefr p=ksa ij gLrk{kj fd, blesa jkT; ds ifJeh Hkkx esa 1000 esxkokWV {kerk dk iou ÅtkZ la;a= ‘’kkfey gS ;s le>kSrs ‘’kgjh fu;kstu dkS’ky izf’k{k.k esa {kerk fuekZ.k rFkk [kk| izlsLdj.k ds fy, gS \

23- 16 tuojh 2016 Lons’k fufeZr rhljh ih<h dh ,.Vh VSad felkby ukx dk jkT;LFkku ds egktu QYM Qk;fjax esa lQyrkiwoZd ijh{k.k fd;k \

LVkVZ vi bf.M;k ;kstu ykWp dh \

24 tuojh 2016 –Hkkjr ljdkj us vksjy iksfy;ks oSDlhu vks i-o – ds ekStwnk f=osysUV laLdkj.k dks ckbosysUV laLdk.k esa cnyus dk QSlyk fd;k blds vfrfjDr jk`"Vifr us jk"V~h; Vhdkdj.k fnol ds ekSds ij o"kZ 2016 ds fy, ns’kO;kih iYl iksfy;ks dk;Zdze dh ‘’kq:vkr dh \

25 -18 tuojh 2016 fons’k ea=h lq"kek Lojkt us fQfyLrhu esa fMftVy v/;;u dsUnz dk mn~?kkVu fd;k \

26 20 tuojh 2016 vks/kzizns’k ds fo’kk[kki`ue fLFkr bafnjk xkW/kh izk.kh foKku ikdZ ds iqufuZekZ.k esa 2 djsakM MkWyj dh enn ns jgk gS fpfM;k?kj dks gqngqn pdzokr ds nkSjku dkQh uqdlku gqvk Fkk \

27 -20 tuojh 2016 f’kfiax ea=ky; us ifj;kstu gfjr canjxkg dk ‘’kqHkkjEHk fd;k ftlls ns’kHkj esa QSys izeq[k canjxkg vkSj T;knk LoPN ,oa gfj;kyh ;qDr gks tk,Waxs \

Ifj;kstuk gfjr canjaxkg ds rgr nks dk;Z{ks= gksaxs i;kZoj.kh; eqNksa ls tqMh gfjr canjxkg igy ‘vkSj LoPN Hkkjr vfHk;ku  \

28- 21 tuojh 2016 Qzzkal esa vkfFkZd vkikrdky ?kksf"kr fd;k x;k \

29 22  tuojh 2016 tEew d’ehj esa igyh ckj ubZ eafty ;kstuk ‘’kq: dh xbZ blds vUrxZr vYila[;d leqnk;ks dh ckfydkvks dks dSk’ky fodkl izf’k{k.k fn;k tk,xk s    

30 23 tuojh  2016 eqEcbZ  lsUV~y jsYos LVs’ku ij xwxy dh Qzh okbZ –QkbZ lfoZl ‘’kq: dh

31 24 tuojh Hkkjr ds Lons’kh ,oa gYds yMkadw foeku rstl us igyh ckj baVjus’kuy ,;j ‘’kks ¼cgjhu ½ esa fgLlk fy;k \

32 25 tuojh 2016 jscsyks fMlwtk us iqrZxky ds jk"V`ifr in dk pquko thrk

33 26 tuojh 2016 vuqlwfpr tkfr tutkfr la’kks/ku vf/kfu;e ykxw fd;k x;k

34 27 tuojh 2016 fQYe vfHkus=h js[kk dks rhljs ;’k pksiMka eseksfj;y  vokM  Zls lEEkkfur fd;k x;k 

35 28 tuojh 2016 Hkkjr nqfu;k dk lcls cMk pkoy fu;kZrd cuk

36-  29 tuojh  2016 Hkkjr us tehu ls gok esa ekj djus okyh vkdk’k felkby dk lQy ijh{k.k fd;k

37 -30 tuojh  2016 Hkkjr vkSj ikfdLrku us jsy lEidZ le>kSrk rhu o"kZ ds fy, c<k;k

38 31 tuojh 2016 rfeyukMq dh eq[;ea=h tsa t;yfyrk us ps=bZ esa 800 esxkkWV {kerk okyh fo|qr ikfj;kstu dk f’kykU;kl fd;k

39-  1- tuojh 2016 uklk ds LislikMZ ckamM izksxzke 2016 dks igys ckj vk;ksftr gksus okys bl dk;Zdz;e ds fy, tEew  d’ehj ds ‘’kgj yNk[k dks pquk x;k gS 

40- 2 – Qjojh 2016 fo’o Hkj esa 2 Qjojh dks izfro"Zk fo’o osVyS.M fnol dk vk;kstu fd;k tkrk gS osVyS.M ¼vknzZHkwfe ½ ,slk izkd`frd ty{ks= gksrk tgkW lSdMksa oU;tho vkSj i{kh iztkfr;kWa  Qyrh –Qqyrh gSa

41 3 Qjojh 2016 dkaxzsl ds ofj"B usrk ,oa yksdlHkk ds  iqoZ Lihdj cyjke tk[kM dk 3 Qjojh 2015 dks ubZ fnYyh esa fu/ku gks x;k os o"kZ 1980 ls 1989 rd yxrkj nks ckj yksdlHkk v/;{k jgs \

42 4 Qjojh 2015 vUrjkZ"V`h; eqnzk dks" ¼b e Q ½ ljdkj ds lkFk feydj ubZ fnYyh 11 ls 13 ekpZ 2016 ds nkSjku ,f’k;k ds vkfFkZd izn’kZu ij mPpLrjh; lEesyu vk;ksftr djus tk jgk gS

5 Qjojh 2016 oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuql/kku ifj"kn us ns’k dh igyh vk;qosafnd e/kqesg jksxh nok Ckh lh vkj -34 ykp dh gS ;g nok Ng tMh CkwfV;ka dk feJ.k gS               6-Qjojh 2016 QhQk QbQv dh jSafdx esa Hkkjr dk 162 okW LFkku feyk tcfd cfYT;e izFke LFkku ij dk;e gS

Hkkjr ds iz[;kr dkVwZfuLV lq/khj rSayax dk fu/ku gks x;k

7  Qjojh 2016 iz/kkuea=h ujsUnz eksnh us jk"Vh; foKku f’k{kk ,oa vuqlU/kku laLFkku Hkqous’oj ¼vksfM’kk½  sdks jk"V~ dks lefiZr   fd;k  \

8 Qjojh 2016 vksfM’kk jkT; esa fufeZr ikjknhi rsy fjQkbujh ns’k dh lcls cMh fjQk;ujh cu xbZ gS iz/kkuea=h ujsUnz eksnh us 7 Qjojh 2016 dks bf.M;u vkW;y dkisfj’ku ¼b vks p ½ dh # 34555 djksM dh ykxr ls rS;kj rkjknhi fjQkbujh jk"V~

dks lefiZr dh vkbZvkslh ¼b vks p ½ fjyka;al b.MLV~ht dks ihNs NksMdkj ns’k dh lcls cMh fjQk;ujh dEiuh cu xbZ gS

9 Qjojh 2016 U;wthyS.M ds fdzdsVj cSzMu eSddqye us ,d fnolh; vUrjkZ"Vh; fdZdsVj ls lU;kl fy;k \

10 –Qjojh 2016 isV~ksfy;e jkT;ea=h /kesZUnz iz/kku us 9 Qjojh 2016 dks xqokgkVh esa iwoksZrj Hkkjr ds fy, gkbM~ksdkcZu fotu 2030 tkjh fd;k ftlesa bl {ks= ds fodkl ds fy, gkbM~ksdkcZu {ks= dk Hkjiwj mi;ksx djus ds dneksa dk mYys[k fd;k x;k gS \

11 Qjojh 2016 Hkkjrh; jsyos us 120 ,y,poh dksp ckaXykns’k dks fu;kZr djus dk fu.kZ; fy;k \

12—Qjojh 2016 Hkkjrh; gFkdj?kk 9105 dh osclkbV dk ‘’kqHkjEHk fd;k

13 Qjojh 2016 e/;izns’k esa [kk| izlaLdj.k {ks= fodkl dks c<kok nsus ds fy, esllZ bMl esxk QwM ikdZ izk fy +}kjk fodflr jkT; ds igys esxk QwM ikdZ dk dsUnzh; [kk| izlaLdj.k m|ksx ea=h gjfleju dkS ckny us [kjxksu ftys dh dljkokn rglhy ds iuokW xkWo esa mn?kkVu fd;k

14 Qjojh 2016- thdk ok;jl ds f[kykQ czkthy us varjkZ"Vh; lk>snkjh dh /kks"k.k dh

15 Qjojh 2016 Hksy ¼c g b y ½ us f=iwjk esa 101 esxkokWV fctyh la;wDr ‘’kq: fd;k

16 Qjojh 2016 Hkkjr vkSj ls’’kYl ds e?; vk;ksftr fd;k tkus okyk lkrokW la;qDr lSU; vH;kl ykferh 2016 ls’kYl fMQsal ,dsMeh foDVksfj;k esa ‘’kq: gqvk tks 28 Qjojh 2016 rd pyk 

18 Qjojh 2016& Hkkjr }kjk foKku izk?kkSfxdh vksSj  vfHkuo ds  {ksa+++++++= es lg;ksx ij fczDl le>ksSrs Kkiu i= ij gLrk{kj fd, x,A

18 Qjojh 2016& dks e.;izns'k ds lhgksj ftys ds 'ksjiqj esa vk;ksftr fdlku esys esa iz/kkuea=h Qly chek ;kstuk dk 'kqHkkjaEHk fd;kA

19 Qjojh 2016& ^^ esd bu bsfM;k^^ lIrkg esa >kj[k.M dks :0 62]000 djksM ds fuos'k izLko feysA

·       Lfpu rsUnqydj dh vkRekdFkk ^^ Iysabu bV ekb os^^ us ^ fyEdk vkWQ oYMZ ^ esa dhfrZeku LFkkfir fd;k gS vkSj ;g dFkk vk/kkfjr oxZ esa lcls T;knk fcdus okyh isij cSad fdrkc cu xbZ gSA bl fdrkc dk izdk'ku gSpsV  bf.M;k us fd;k gSA  bldh 150289 izfr;kW vkWMZj lClfdzI'kal ls fcdzh gSA

·       20 Qjojh 2016 & dsUn ljdkj usa :0 6]000 djksM dh lM+d ifj;kstukvksa dks eatwjh nhA

 


नोट –madhya pradesh Government jobs, Latest,sarkari naukri.bank job, police,teacher, post office, admit card,exam syllabus, से सम्बंधित अधिक जानकारियों के लिए आप पब्लिश्ड नोटिफिकेशन देख सकते है कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों को शेयर करें एवं उनकी हेल्प करें एवं अन्य सरकारी भर्तियों (Govt Jobs) की जानकारी के लिए www.exampepar.com-www.indiaresult1st.in पर प्रतिदिन विजिट करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

यह पोर्टल सरकारी नौकरी जैसे:- टीचर,बैंक,रेलवे,डाक विभाग ,पुलिस,फॉरेस्ट गॉर्ड ,MPPSC,UPSC आदि सभी प्रकार की नौकरी की जानकारी प्रदान करती है किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जाँच कर ले उसके बाद ही आवेदन करे वेबसाइट को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद